LCD/OLED/광학렌즈 필름용 제품

10.5세대 나일론 벨트브러쉬 태광소재 (Taekwang Materials Inc. TK Mat)
작성자 : 태광소재 | 조회수 : 2274
작성일 : 2018-12-02


2.jpg


나일론 벨트브러쉬 (Nylon Belt Brush)

LCD/ Glass 세정용 (LCD/Glass/OLED Cleaning)

태광소재 (Taekwang Materials Inc. TK Mat)

10.5세대 처짐향상 ( 10.5 Gen Production!!)

이전글 옵틱렌즈 세정용 PVA 브러쉬
다음글 나일론벨트 브러쉬 제품 입니다. 태광소재 (Taekwang Materials Inc. TK Mat)