LCD/OLED/광학렌즈 필름용 제품

Taekwang PVA Roller Brush
작성자 : 로그테크 | 조회수 : 3420
작성일 : 2017-06-26


22.jpg

상온 공정에 사용.

LCD/OLED/Glsass 패널 세정, 반송, 액절용.

장축롤러로 11세대 대면유리 적용.

태광소재 PVA sponge roller.


uk cheap replica panerai watches
limited fake a. lange & söhne lange 1
이전글 PVA디스크 브러쉬Taekwang Materials Inc
다음글 옵틱렌즈 세정용 PVA 브러쉬